Jak rozliczyć podatek dochodowy SKAT?

Rozliczenie podatku od dochodów za granicą może wydawać się skomplikowane, szczególnie jeżeli powróciło się już do Polski. Poniżej zamieszczamy informacje na temat podatku dochodowego w Danii.

Podatki w Danii

Do podjęcia legalnej pracy w Danii, umożliwiającej płacenie podatków, niezbędny jest numer identyfikacyjny CPR oraz tzw. karta podatkowa, na podstawie której pracodawca wylicza wysokość wpłacanej zaliczki na podatek.

Dla obcokrajowców przewidziane są dwie kategorie podatkowe:

  • pełna zdolność podatkowa – podatnik podlega zasadom obowiązującym obywateli, ponieważ na stałe mieszka i pracuje w Danii,
  • ograniczona zdolność podatkowa – podatnik pracuje w Danii, ale mieszka z rodziną w kraju pochodzenia. W duńskim urzędzie skarbowym SKAT rozlicza tylko te dochody, które uzyskał w Danii (pracując tam czasowo lub dojeżdżając do pracy z innego kraju).

W przypadku wątpliwości do której grupy się należy, warto skontaktować się z biurem rachunkowym, specjalizującym się w duńskim prawie podatkowym. Taka współpraca to gwarancja działania w ramach aktualnego prawa, co jest szczególnie ważne w kwestiach podatkowych, które są stale aktualizowane i wyglądają inaczej w poszczególnych państwach.

Podatek dochodowy składa się z następujących składek:

  • na rynek pracy, czyli na rzecz bezrobotnych,
  • lokalnej – na rzecz samorządu,
  • państwowej – na rzecz skarbu państwa.

Rozliczenie duńskiego podatku dochodowego

Każdy podatnik otrzymuje przygotowane przez SKAT dwa dokumenty: wstępną indywidualną zaliczkową deklarację podatkową (zawiera prognozowane na dany rok dochody, kwoty podatków, ewentualne odliczenia itp.) oraz roczne rozliczenie podatkowe. Urząd przesyła ten drugi dokument do 24 kwietnia następnego roku, a do lipca trzeba go zweryfikować i dokonać ewentualnej korekty.

Rozliczając podatek dochodowy można ubiegać się o określone ulgi, np. zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, zapłaconych alimentów na dzieci, zapłaconych odsetek od kredytów. Nie są one automatycznie doliczane przez urząd, dlatego trzeba to zrobić samodzielnie. Taką deklarację można przygotować online na stronie internetowej urzędu skarbowego (skat.dk), po zalogowaniu na indywidualne konto podatnika lub poprawić dokument i odesłać go pocztą do urzędu. Do rozliczenia należy dołączyć informację o zarobkach od pracodawcy, paski wypłat oraz rachunki za podstawowe opłaty.

Rozliczenie zawiera informację na temat ewentualnej niedopłaty lub nadpłaty podatku. Do uregulowania należności lub otrzymania zwrotu, potrzebne jest konto bankowe prowadzone na nazwisko podatnika, które zgłosił do urzędu jako swoje NemKonto. Termin na dokonanie korekty złożonej deklaracji to aż trzy lata.